6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za utorak, 30. siječnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća od 11.12.2017. godine
 3. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2018. godinu
 4. Donošenje:
  a) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pula-Pola
  b) Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola
 5. Donošenje Izmjena Osnova pravila mjesnih odbora
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac Pula
 7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za osnivanje založnog prava na koncesiji
 8. Donošenje Odluke o dozvoli upisa prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja kredita (Turistička zajednica Grada Pule)
 9. Donošenje:
  a) Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
  b) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula (Gordana Jeromela Kaić)
 11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu, Općini Fažana, Općini Ližnjan i Općini Medulin za razdoblje od 2018 do 2027.
 13. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
 14. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2018. godinu

Video materijali