Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 01.08.2013.

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u četvrtak, 01. kolovoza 2013. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća od 27.06.2013. godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanja Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu trgovačkih društava:
  a) Kaštijun d.o.o. Pula
  b) Plinara d.o.o. Pula
  c) Castrum Pula 97
  d) Luka Pula d.o.o. Pula
  e) Pula parking d.o.o. Pula
  f) Tržnica d.o.o. Pula
  g) Vodovod Pula d.o.o. Pula
  h) Pula Herculanea d.o.o. Pula
  i) Monte Giro d.o.o. Pula
  j) Pulapromet d.o.o. Pula
  k) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Pulskog centra za poduzetništvo za 2012. godinu
  l) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Nogometnog kluba ISTRA 1961 š.d.d. Pula za 2012. godinu
 4. Donošenje Odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (zgrada Trg kralja Tomislava 1 i 2)
 5. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Valkane u Puli
 6. Donošenje:
  a) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Dilutus)
  b) Odluke o kupnji dijela k.č. 2381/2 k.o. Pula
 7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta:
  a) Osnovne škole - Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
  b) Osnovne škole Veruda
  c) Osnovne škole Veli Vrh
  d) Osnovne škole Kaštanjer
  e) Osnovne škole Monte Zaro
 8. Donošenje Rješenja o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
 9. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pula-Pola

Zapisnik