Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 9.12.2015.

Za srijedu, 9. prosinca 2015. godine, s početkom u 11,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća od 18. studenog 2015.
 3. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  b) Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  c) Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2015. godinu
  d) Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
 5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta:
  a) Osnovne škole Centar Pula
  b) Osnovne škole Šijana Pula
  c) Osnovne škole Stoja Pula
  d) Osnovne škole Vidikovac Pula
  e) Osnovne škole Veruda Pula
  f) Osnovne škole Tone Peruška Pula
  g) Osnovne škole Veli Vrh Pula
  h) Škola za odgoj i obrazovanje - Pula
  i) Osnovne škole Monte Zaro Pula
  j) Osnovne škole Kaštanjer Pula
 6. Donošenje Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grad Pule
 7. Donošenje:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  c) Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule
  d) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2016. godinu
  e) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2016. godinu
 8. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
 9. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pula-Pola
 10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos poslovnih udjela - Pulapromet d.o.o. Pula
 11. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz prethodnih razdoblja društva Pulapromet d.o.o. Pula
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Pule
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom
 15. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
 16. Donošenje Odluke o izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, V Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Molo carbone"
 17. Interpelacija o potrebi hitne rasprave u predstavničkom tijelu svih građana Pule u vezi cijena usluga u vrtićima kojima je osnivač Grada Pula
 18. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Zapisnik