Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 19.06.2012.

U utorak, 19. lipnja 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća od 22.5.2012. godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. za 2011. godinu
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. za 2011. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. za 2011. godinu
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. za 2011. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. za 2011. godinu
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. za 2011. godinu
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. za 2011. godinu
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. za 2011. godinu
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. za 2011. godinu
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pulskog centra za poduzetništvo za 2011. godinu
 13. Donošenje Odluke o izradi II. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, i ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari Grad Pula", te izradi Urbanističkog plana uređenja "Riva"
 14. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (Tržnica)
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke Gradskog vijeća Grada Pule o prijenosu osnivačkih prava Kl: 021-05/95-01/6, Urbr: 2168/01-01/95-2 od 1. ožujka 1995. godine (DV Fažana)
 16. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
 17. Donošenje Odluke o osnivanju založnog prava na k.č. 5177/1 i k.č. 5177/22, obje k.o. Pula (Energoplan)
 18. Donošenje Statuta Dječjeg gradskog vijeća Pula
 19. Donošenje Odluke o prijedlogu člana Upravnog vijeća Zaštitne radionice - Officina per tutela "Tekop Nova"
 20. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Pula Sport
 21. Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Valkane u Puli