Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U petak, 01. srpnja 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća od 16.06.2011. godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora t.d. Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora t.d. Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 10.06.2011. godine
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 01.06.2011. godine
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 01.06.2011. godine
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 01.06.2011. godine
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Pula parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 08.06.2011. godine
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora t.d. Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 06.06.2011. godine
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Kaštijun d.o.o. Pula sa sjednice održane 17.06.2011. godine
 13. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva poslovnih prostora u Puli, Tršćanska 1 i Laginjina 3, u korist Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju projektne dokumentacije "Idejni koncept oborinske odvodnje grada Pule"
 15. Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pule
 16. Donošenje:
  a)Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića - Scuola dell'infanzia "Rin tin Tin" Pula-Pola
  b)Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića - Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola

 17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na:
  a)prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
  b)prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda

 18. Donošenje Odluke o davanju prethodne, uvjetne suglasnosti na Prijedlog ugovora o provedbi razvojnog programa „Brijuni Rivijera“ na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina - Monumenti
 19. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pula-Pola