Gradska uprava

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom Grada Pule.

Gradsko vijeće

 • donosi Statut Grada Pule,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Pule,
 • donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
 • donosi godišnji Program rada Gradskog vijeća,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Pulu,
 • donosi odluke o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Pule čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 • donosi odluku o promjeni granice Grada Pule,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima kojih je Grad Pula osnivač odnosno vlasnik ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjavanje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Pule i ustanovama čiji je osnivač Grad Pula iznad iznosa koji prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, odnosno iznad iznosa od 1.000.000 kuna,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća, odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik/predsjednica Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Pulu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik/predsjednica obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.