Gradsko vijeće

Radna tijela Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Statutom i posebnom odlukom osniva stalna ili povremena radna tijela radi razmatranja i davanja mišljenja o prijedlozima općih i drugih akata iz djelokruga Gradskog vijeća, radi utvrđivanja prijedloga akata, inicijativa te praćenja i provođenja utvrđene politike, zadaća i odluka od interesa za Gradsko vijeće.

Radna tijela Gradskog vijeća osnovana Statutom Grada Pula-Pola su:
1. Mandatna komisija
2. Odbor za izbor i imenovanja
3. Odbor za statut i druge opće akte.

Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i članove iz reda vijećnika, ako posebnom odlukom nije drukčije određeno.
Sastav radnog tijela u pravilu odgovara sastavu Gradskog vijeća.

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća koji nisu djelatnici gradske uprave, za prisustvo sjednicama tijela pripada pravo na naknadu u iznosu od jedne dnevnice za službeni put u zemlji.

Sastav radnih tijela