Gradsko vijeće

Dječje gradsko vijeće Grada Pule

Slika - Grad Pula - Prijatelj djece
Dječje gradsko vijeće

Počasni naziv "Grad Pula - prijatelj djece" je najviše javno društveno priznanje svima koji su u gradu zaslužni za ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Prosudbena komisija Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije dostavila je pozitivno mišljenje Gradu Puli za postignutu uzornu skrb na svim područjima života, za osmišljeno ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, kao i za učinke koji unapređuju i uljepšavaju život djece. Ovaj počasni naziv dobiven krajem 2011. godine također obvezuje Grad Pulu da navedene domete nastavi, održava i poboljšava.

Slika dječjeg gradskog vijeća
Dječje gradsko vijeće

U tom cilju, Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijelo Odluku o prihvaćanju projekta "Dječje gradsko vijeće" Grada Pule (Službene novine Grada Pule 02/12), kao jedan od oblika participacije djece koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje jednog od dječjih prava - prava na izražavanje mišljenja o stvarima koje se na njih odnose.

Dječje gradsko vijeće omogućuje direktan i konkretan način obrazovanja mlađih sugrađana o funkcioniranju demokratskog sistema. Dvosmjerna komunikacija osobama koje donose odluke za područja od interesa za djecu i mlade jest zanimljiva i korisna.

Grad Pula na ovaj način omogućuje djeci da stječu uvid u širu zajednicu kojoj pripadaju, da se upoznaju sa radom jedinice u kojoj žive, te da uče kako biti aktivnim subjektom u njoj. Djeca nisu tek puki promatrači zbivanja oko sebe, već oni koji vide, shvaćaju, razmišljaju te u konačnici predlažu i angažiraju se u realizaciji svojih ideja. Ovakvim načinom rada radom oni se upoznaju s pravilima demokratskog društva, tolerancije i suživota.