14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za utorak, 21. lipnja 2022. godine, s početkom u 14,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1 sazvana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća od 01.06.2022. godine
 3. Donošenje Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeće Grada Pule u sprječavanju sukoba interesa
 4. Donošenje:
  4.1. Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
  4.2. Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
 5. Donošenje:
  5.1. I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  5.2. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  5.3. Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2022. godinu
  5.4. Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 6. Donošenje:
  6.1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
  6.2. Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu
 7. Donošenje Odluke o reguliranju prometa i opskrbe u pješačkim zonama te zaustavljanju i parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Pula-Pola
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pula Sport d.o.o.
 10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Sporazuma o obavljanju monitoringa i održavanja na saniranom odlagalištu komunalnog otpada Kaštijun u Puli
 11. Donošenje Odluke o načinu ugovaranja uređenja građevinskog zemljišta gradnjom ili financiranjem troškova gradnje komunalne infrastrukture
 12. Donošenje Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pula-Pola
 13. Donošenje Odluke o podmirenju obveze trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. za obavljanje usluge javno gradskog prijevoza na području Grada Pula-Pola u 2021. godini
 14. Donošenje Odluke o razrješenju (Diana Kukić Dasko) i izboru (Fabrizio Radin) člana Odbora za plan i financije

Video materijali