13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 01. lipnja 2022. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1 sazvana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika Mirka Jurkića i verifikaciji mandata zamjenika Juraj Kovačević
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća od 21.04.2022. godine
 4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Plana razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule
 7. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljanju na području Grada Pula-Pola
 8. Donošenje Odluke o reguliranju prometa i opskrbe u pješačkim zonama te zaustavljanju i parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Pula-Pola
 9. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima
 10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge opskrbe - trgovačko društvo Pula Parking d.o.o.
 11. Donošenje Odluke o uključivanju Grada Pula-Pola u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticajne stanogradnje
 12. Donošenje Odluke o izdvajanju dijela naselja Pula-Pola
 13. Donošenje Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pula-Pola
 14. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Pula-Pola
 15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tone Peruška Pula
 16. Donošenje Odluke o razrješenju (Mirko Jurkić) i izboru (Juraj Kovačević) člana Odbora za izbor i imenovanja

Video materijali