11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 16. ožujka 2022. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, sazvana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Izvješće i zaključak:
  2.1. o mirovanju mandata vijećnika (Siniša Gordić) te verifikacija mandata zamjenika (Drago Marić)
  2.2. o mirovanju mandata vijećnice (Selma Ibrišagić) te verifikaciji mandata zamjenika (Ivan Žagar)
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća od 08.02.2022. godine
 4. Donošenje:
  4.1. Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja pametnog Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine (Smart city)
  4.2. Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine
  4.3.Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja kulture Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine
 5. Donošenje Odluke o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - kč.br. 5421/6, kč.br. 5421/7, kč.br.5422/4, kč.br. 5422/5 sve k.o. Pula
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola za 2022. godinu
 7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
 8. Donošenje:
  8.1. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Javne ustanove Pula Film Festival
  8.2. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pula Film Festival
 9. Donošenje:
  9.1. Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
  9.2. Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
  9.3. Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za Statut i druge opće akte
  9.4. Odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule
  9.5. Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika i člana Odbora za suradnju s općinama, gradovima, regijama i  međunarodnu suradnju
  9.6. Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za ostvarivanje prava Talijanske autohtone zajednice
  9.7. Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose
  9.8. Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo
 10. TEMATSKA TOČKA:
  Uspostavljanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga sukladno Zakonu o vodnim uslugama i Uredbi o uslužnim područjima

Video materijali