28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za srijedu, 21. listopada 2020. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, sazvana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 30.07.2020. godine
 3. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji – AM PS BETA NEKRETNINE d.o.o.
 4. Donošenje Odluke o davanju koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) 2. skupine - sigurnosni ispust crpne stanice Puntižela
 5. Donošenje:
  5.1 Odluke o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - k.č.br. 3772/34 i 3722/239 obje k.o. Pula
  5.2. Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta "Poboljšanje sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Pula-sjever"
 7. Donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava komunalnoj tvrtki Pula Herculanea d.o.o. Pula u cilju nabave polupodzemnih spremnika za otpad
 8. Donošenje:
  8.1. Zaključka o prihvaćanju prijedloga Aneksa br. 2 Sporazuma o osnivanju Javne ustanove – Javne vatrogasne postrojbe Pula
  8.2. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula
 9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“
 10. Donošenje Odluke o iznosu subvencije roditelja u sufinanciranju programa predškolskog odgoja u slučaju izrečenih mjera samoizolacije uzrokovanih s COVID-19
 11. Donošenje:
  11.1 Odluke o razrješenju (Sanja Radolović) i izboru (Igor Belas) potpredsjednika Odbora za Statut i druge opće akte
  11.2. Odluke o razrješenju (Sanja Radolović) i izboru (Danijel Ferić) predsjednika Odbora za plan i financije
  11.3 Odluke o razrješenju (Danijel Ferić) i izboru (Igor Belas) člana Odbora za izbor i imenovanja
  11.4. Odluke o razrješenju (Nada Katić Pranjić) i izboru (Ivan Mihovilović) člana Odbora za plan i financije
  11.5. Odluke o razrješenju (Ivan Mihovilović) i izboru (Andi Vitasović) člana Odbora za gospodarstvo
 12. Donošenje:
  12.1. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o.
  12.2. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o spajanju poslovnih udjela u društvu Fratarski d.o.o.12.3. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala u društvu Fratarski d.o.o.
  12.4. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Fratarski d.o.o.
 13. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
 14. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pule
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
 16. Izvješće o problematici ilegalnih odlagališta otpada (lokacija onečišćenih otpadom) - tematska točka

Video materijali