13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 28. studenog 2018. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvjanje: 
  a) Skraćenog zapisnika sa 11. tematske sjednice Gradskog vijeća od 11.09.2018.godine
  b) Skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća od 11.09.2018.godine
 3. Donošenje:
  a) Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  b) Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  c) Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2018. godinu
  d) Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2018. godinu
 4. Donošenje:
  a) Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
  b) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2018. godinu
 5. Donošenje:
  a) Zaključka o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2018. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2019. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2019.-2021. godine
 6. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu
 7. Donošenje:
  a) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula na području Grada Pula-Pola za 2019. godinu
  b) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2019. godinu
  e) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
 8. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Pule za 2019. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2020. i 2021. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu
 9. Donošenje Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 10. Donošenje Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Valsaline“
 12. Donošenje:
  a) Odluke o komunalnoj naknadi
  b) Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
 13. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
 14. Donošenje Odluke o određenju poslova koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području grada Pule
 15. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
 16. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima
 17. Donošenje:
  a) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u gradu Puli-Pola
  b) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
  c) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete o premještanju i čuvanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
  d) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Puli-Pola
  e) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge prijevoza putnika
 18. Donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. za nabavu komunalne opreme – podzemnih kontejnera za selektivno sakupljanje otpada
 19. Donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za pripremu projektne dokumentacije za EU projekt „Aglomeracija Pula centar“
 20. Donošenje Odluke o promjeni namjene neutrošenih novčanih sredstava, dodijeljenih trgovačkom društvu Pragrande d.o.o.
 21. Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja - crpljenja morske vode za bazene hotela na lokaciji "Verudela“ u Puli
 22. Donošenje Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava SN priključak za TS 10(20)/0,4 kV Puntižela Hidrobaza, 2. skupine, TS 10(20)/0,4 kV Puntižela Hidrobaza i primarne NN mreže
 23. Donošenje:
  a) Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesije za razdoblje 2019. – 2021. godine
  b) Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu
 24. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (Zoranićeva 25)
 25. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 26. Donošenje Odluke o isknjiženju nefinancijske imovine-vrijednosti investicije u sanaciju Studentskog hotela i restorana u Puli iz poslovnih knjiga Grada Pule
 27. Donošenje Odluke o prijenosu sredstava na račun pričuve Dječjeg kreativnog centra
 28. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti u svezi namirenja dugovanja Uljanik grupe
 29. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Pula
 30. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2019. godinu
 31. Donošenje:
  a) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola
  b) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pula-Pola

Video materijali