38. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 11.12.2012.

U utorak, 11. prosinca 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 38. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći


D N E V N I  R E D


1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća od 28.11.2012. godine
3.      Donošenje Zaključka o neprihvaćanju zahtjeva Republike Hrvatske za utvrđenje i prijenos prava vlasništva temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ("Narodne novine" br. 41/90)
4.      Donošenje Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
5.      Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
6.     Donošenje Odluke odonošenju Urbanističkog plan uređenja "Istočna poslovna zona"
7.      Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
8.      Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
9.      Donošenje Odluke o izmjenana Odluke o osnivanju Predškolske ustanove "Dječji vrtići" Pula
10.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju zgrade u Radićevoj 22
11.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog:
a)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Šijana
b)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda
c)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac
d)     Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
e)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veli Vrh
f)       Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
g)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer
h)      Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje
i)        Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole-Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
j)        Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
k)     Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tone Peruška
12.  Donošenje  Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sportske luke "Štinjan-Puntižela
13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule
14. Donošenje Odluke o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina