Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu siječnju 2023. godine

PODIJELI
13 / 01 / 2023
 1. Odluka o stupanju pravnog slijednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika i zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Stankovićeva br. 9
 2. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda na području naselja Štinjan
 3. Odluka o osnovanosti prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
 4. Odluka o osnovanosti prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
 5. Odluka o odbijanju prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
 6. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Pregovaračkog tima za pregovaranje o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule
 7. Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Pule za 2023. godinu
 8. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Grada Pule za 2023. godinu
 9. Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o pružanju usluge voditelja projekta u fazi pripreme za izvođenje radova na rekonstrukciji Kandlerove ulice
 10. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za razdoblje listopad-prosinac 2022. godine
 11. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
 12. Odluka o Konačnoj listi prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje za Grad Pulu-Pola
 13. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Hollen i prijatelji – tvrđava Punta Chisto)
 14. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga čišćenja uredskih i dr. prostorija Grada Pule te poslovne zgrade DC ROJC u 2023. godine
 15. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola za 2023. godinu
 16. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacija (Lenny&friends 20.01.2023.g. i FPC 201.2023.g.)
 17. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „KONCERT – FLORENCE & THE MACHINE“ u Amfiteatru u Puli
 18. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2023. godinu (Br.1.)
 19. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (LCF4FPC)
 20. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 202 godini Osnovnoj školi Šijana Pula (sanacija krova i međukatne konstrukcije)
 21. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2022. godini Osnovnoj školi Šijana Pula (zamjena kotla i ugradnja automatike)
 22. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga televizije i medijskog praćenja sjednica Gradskog vijeća Grada Pule
 23. Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme manifestacije „Masquerades in the city“
 24. Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskom ovjektu – caffe bar BASS BAR (03. veljače 2023.)
 25. Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskom ovjektu – caffe bar BASS BAR (25. veljače 2023.)
 26. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga korištenja i održavanja licenci za računalni program „Sustav poslovnih informacija – SPI“ za 12 mjeseci LIBUSOFT CICOM d.o.o.
 27. Zaključak o usvajanju Mišljenja Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Pule
 28. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Grada Pule za 2022. godinu
 29. Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika i fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2022.
 30. Odluka o utvrđivanju obrasca izvješća o provođenju programa i projekta u području kulture
 31. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2023. godini