Novosti

Grb Grada Pule

90. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje skraćenog zapisnika sa 88. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Usvajanje skraćenog zapisnika sa 89. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule3.Informacija o stanju sigur…
Grb Grada Pule

91. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva k.č. 543/1, k.č. 543/6 i k.č. 542/22, sve k.o. Pula, u korist Javne ustanove Pula Sport
Grb Grada Pule

92. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Donošeje Odluke o kućnom redu u objektu Centra gradskih udruga "Rojc" Pula2.Donoje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (na području MO Šijana, MO Veruda, MO Vidikovac, …
Grb Grada Pule

93. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 90. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 91. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule3.Donošenje Rješenja o imeno…
Grb Grada Pule

94. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 93. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 18. lipnja 2008. godine (Zaklj…
Grb Grada Pule

95. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta2.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine…
Grb Grada Pule

96. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 94. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u svibnju 2008. godine3.Informacija o intervencijam…
Grb Grada Pule

98. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 95. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2008…
Grb Grada Pule

99. sjednica Gradskoga poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 97. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 98. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule3. Informacija o stanju si…
Grb Grada Pule

100. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 99. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 06. kolovoza 2008. godine (Zak…
Grb Grada Pule

101. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 100. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u srpnju 2008. godine3.Informacija o intervencijam…
Grb Grada Pule

102. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 101. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pula3.Donošenje Zaključka o utvrđi…
Grb Grada Pule

103. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 102. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pule3.Donošenje Odluke o početku…
Grb Grada Pule

104. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED :1.Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Ulica Valovine br. 20…
Grb Grada Pule

105. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED1.Donošenje Rješenja o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula2.Donošenje Odluke o tiskanju glasačkih listića za izbor članova vijeća mjesnih odbora Stoja i Šijana…