Novosti

Grb Grada Pule

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

37. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se 10. lipnja 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači. Tema sjednice je prijedlog Projekta prometne strategije Grada Pule.
Grb Grada Pule

38. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

38. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se 27. lipnja 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači. Tema sjednice je Konačni prijedlog Generalnog urbanističkog plana grada Pule.
Grb Grada Pule

39. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća od 14.05.2008.3.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća od 10.06.2008.4.Don…
Grb Grada Pule

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1)Vijećnička pitanja2)Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća od 27.06.2008. godine3)Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva M…
Grb Grada Pule

41. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Izvješće Mandatne komisije:a.o prestanku vijećničkog mandata Latinke Janjanin i verifikaciji mandata zamjenika člana u Vijeću (Dušanka Šijan-Pavletić)b.o prest…
Grb Grada Pule

42. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća od 01.10.2008. godine3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula …
Grb Grada Pule

43. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća od 29.10.2008. godine3.Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule4.Donošenje Zaključka o …
Grb Grada Pule

44. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I   R E D:Vijećnička pitanjaUsvajanje Skraćenog zapisnika sa 43. sjednice Gradskog vijeća od 03.12.2008. godine Donošenje Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2009.…
Grb Grada Pule

45. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I   R E D:Vijećnička pitanjaUsvajanje Skraćenog zapisnika sa 44. sjednice Gradskog vijeća od 20.02.2009. godine Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule…
Grb Grada Pule

84. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 81. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 82. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule3.Usvajanje Skraćenog zapisn…
Grb Grada Pule

85. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije2.Don…
Grb Grada Pule

86. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 85. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u veljači 2008. godine3.Informacija o intervencijam…
Grb Grada Pule

87. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u ožujku 2008. godine2.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec ožujak 2008. godine3.Informacija o in…
Grb Grada Pule

88. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 86. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pu…
Grb Grada Pule

89. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje skraćenog zapisnika sa 87. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule3.Donošenje Odluke …