Novosti

Grb Grada Pule

106. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 104. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 105. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule3.Informacija o stanju sig…
Grb Grada Pule

107. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 106. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o davanju garaže u Puli, na lokaciji prolaz Naša Sloga, na uporabu3.Donošenje Zaključka …
Grb Grada Pule

108. sjednica Gradskoga poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 107. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Slike zdravlja građana Pule3.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedlo…
Grb Grada Pule

109. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 108. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o povlačenju tužbe protiv tuženika Ivandić Vlatka u parničnom predmetu Posl.br.P-371/…
Grb Grada Pule

110. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 109. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u rujnu 2008. godine3.Informacija o intervencijama…
Grb Grada Pule

111. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 110. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djel…
Grb Grada Pule

112. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 111. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlas…
Grb Grada Pule

113. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 112. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u listopadu 2008. godine3.Informacija o intervenci…
Grb Grada Pule

114. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 113. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Kapitolinsk…
Grb Grada Pule

115. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 114. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. prosinca 2008. godine (Za…
Grb Grada Pule

116. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule - 08.01.2009.

3. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule održana dana 08. siječnja 2009. godine, s početkom u 11.00 sati, u Komunalnoj palači u Puli, Forum 1.Za rad sjednice predložen je slijedećiDNEVNI RED…
Grb Grada Pule

117. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 116. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističk…
Grb Grada Pule

118. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 117. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona za razdoblje od 01.12. do 31.12.2008.…
Grb Grada Pule

119. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 118. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u studenom i prosincu 2008. godine3.Informacija o …
Grb Grada Pule

120. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 119. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korišt…