Javna i jednostavna nabava

Javna nabava


Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Grad Pula-Pola kao javni naručitelj dužan je postupke javne nabave roba, radova i usluga objavljivati u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Postupci javne nabave u tijeku


Popis postupaka javne nabave u tijeku (s poveznicom na Elektronički bilten javne nabave (EOJN) za svaki postupak posebno)Elenco delle procedure di appalti pubblici in corso (con un collegamento al Bollettino elettronico degli appalti pubblici (EOJN) per ciascuna procedura separatamente)