Javna nabava

Sukob interesa

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi - sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 i 114/22) Grad Pula-Pola kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika te s njima povezane osobe usukobu interesa.