Javna nabava

PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Grad Pula-Pola je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i 144/20), objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Pula-Pola razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga javno objavljuje u EOJN RH.
Na prethodno savjetovanje stavlja se:

· opis predmeta nabave,
· tehničke specifikacije,
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
· kriterije za odabir ponude, i
· posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Pula-Pola razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Postupci javne nabave stavljeni na prethodno savjetovanje