Upravni odjeli i službe

Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte

Kontakt bez fotografije

p.o. PROČELNICA

Samanta Barić
Adresa: Forum 2
Telefon: 052/371-800
E-mail: samanta.baric@pula.hr

Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

 • poslove koordinacije, nadzora izrade i provedbe akata strateškog planiranja, poslove koordinacije, pripreme i provedbe razvojnih projekata u cilju razvoja dugoročne vizije kvalitetnog upravljanja prostorom,
 • poslove iz područja prostornog razvoja, korištenja, zaštite i uređenja prostora kroz pripremu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (prostornih planova) te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne ili druge dokumentacije vezane za prostorno planiranje i uređenje prostora,
 • poslove zaštite i očuvanja graditeljske baštine,
 • poslove pripreme, planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, kao i poslove vezani uz pripremu poziva i praćenje natječaja Europske unije te pripreme projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije,
 • poslove provedbe svih aktivnosti (priprema, imovinsko pravni odnosi, projektiranje, izgradnja) vezanih uz realizaciju kapitalnih, razvojnih i ostalih građevina čiji je investitor Grad (javnih, društvenih, sportskih, (pred)školskih, građevina kulture, zdravstva i socijalne skrbi, stambenih, prometnih, infrastrukturnih i drugih građevina),
 • poslove vezane uz podizanje kvalitete i unapređenje stanovanja kroz aktivnosti uređenja i održavanja naselja ,
 • poslove koordinacije te praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga svog rada,
 • poslove koji se odnose na očuvanje, unaprjeđenje stanja te zaštitu okoliša u cilju njegovog očuvanja i unapređenja racionalnim korištenjem prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika s posebnim naglaskom na aktivnosti vezane uz ublažavanje utjecaja i mjere prilagodbe klimatskim promjenama te aktivnosti vezane uz unapređenje sustava gospodarenja otpadom,
 • poslove vezane uz provedbu mjera energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje energijom,
 • poslove vezane uz unapređenje prometa općenito s posebnim naglaskom na iznalaženje rješenja u području održive i učinkovite urbane mobilnosti,
 • poslove vezane uz uspostavu i unapređenje pametnih usluga, integracije inovacija teimplementacije pametnih rješenja koja vode do održivosti i podizanja kvalitete života u gradovima,
 • postupke javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Grada i postupke objedinjene javne nabave za pojedine nabavne kategorije koje se vrše zajedno za potrebe Grada, trgovačkih društava, ustanova, osnovnih škola u kojima je Grad vlasnik, odnosno osnivač,
 • postupke jednostavne nabave za sva upravna tijela Grada za čiju je pripremu i provedbu potrebno posjedovati važeći certifikat za javnu nabavu prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada, te sve postupke jednostavne nabave za potrebe Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.