Upravni odjeli i službe

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove

Kontakt bez fotografije

p.o. PROČELNICA

Sanja Kljajić Dakić
Adresa: Forum 2
Telefon: 052/371-750
E-mail: sanja.kljajicdakic@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,

- poslove uređivanja vlasničko-pravnih odnosa, vodi evidenciju o nekretninama u vlasništvu Grada, procjenu vrijednosti nekretnina,

- davanje koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru,

- poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje zemljišta te svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, osim objekata komunalne infrastrukture i objekata koji služe obavljanju komunalnih djelatnosti,

- vodi brigu o gradskoj imovini, priprema i provodi odluke i druge opće akte za Gradsko Vijeće i Gradonačelnika koje se odnose na promet i upravljanje gradskim nekretninama,

- poslove utvrđivanja i ažurnog vođenja brige o pravnom statusu nekretnina u vlasništvu Grada u zemljišnim knjigama, pripreme dokumentacije za uknjižbu i provedbu procesa uknjižbe prava vlasništva i drugih stvarnih prava na stečenim nekretninama te vođenja upravnih postupaka i postupaka povezivanja u svezi sa uknjižbom nekretnina u korist Grada,

- poslove gospodarenja skloništa, prostora mjesnih odbora i objekata u kojima ureduju upravna tijela Grada,

- poslove utvrđivanja obveze plaćanja javnih davanja, uključivo i porez na korištenje javnih površina, te provedbe ovrha po istima,

- upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva koji se odnose na izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove sastoji se od tri Odsjeka