Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove

Odsjek za upravljanje imovinom

Odsjek za upravljanje imovinom

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Orijeta BabićForum 2052/371-842-orijeta.babic@pula.hr
Đurđica JelovacForum 2052/371-856-durdica.jelovac@pula.hr
Milan KoricaForum 2052/371-864-milan.korica@pula.hr
Stefan KovčalijaForum 2052/371-841-stefan.kovcalija@pula.hr
Martina Radolović MartinčićForum 2052/371-752-martina.radolovicmartincic@pula.hr
Tina ŠumberacForum 2052/371-883-tina.sumberac@pula.hr
Ilenya Žudić-MariniForum 2052/371-857-ilenya.zudicmarini@pula.hr
Tanja FranjulForum 2052/371-834-tanja.franjul@pula.hr
Julijana BenazićForum 2052/371-831-julijana.benazic@pula.hr
Karolina Trusić FrankovićForum 2052/371-824-karolina.trusicfrankovic@pula.hr
Maja AnčićForum 2052/371-895-maja.ancic@pula.hr
Ivan StefanovićForum 2052 / 371-829-ivan.stefanovic@pula.hr

Odsjek za upravljanje imovinomobavlja poslove gospodarenja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada, kao i imovinom za koju je posebnim zakonom propisano da istom gospodare ili raspolažu jedinice lokalne samouprave, i to poslove:

 • potrebne za upis nekretnina u vlasništvu Grada u zemljišne knjige, uključujući provođenje vanparničnih postupaka za ishođenje svih potrebnih dokumenata potrebnih za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Grada,
 • prostorno planske i imovinsko pravne pripreme zemljište za potrebe raspolaganja nekretninama,
 • raspolaganja nekretninama, a koji poslovi obuhvaćaju kupnju i prodaju nekretnina, davanje prava građenja, zakup ili na uporabu nekretnina u vlasništvu Grada, te drugi oblici raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • pripreme i provedbe investicijskih projekata (analiza razvojnih mogućnosti, pronalazak adekvatnog zemljišta, i dr.),
 • raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada za potrebe provedbe investicijskih projekata Grada,
 • raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u skladu s propisima,
 • praćenja izvršavanja ugovornih obveza između Grada i pravnih i/ili fizičkih osoba te usklađivanja stanja u registrima,
 • ustrojavanja i vođenja baze podataka o zemljištima, javnim površinama, zgradama, stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, kao i evidencije najmoprimaca, zakupnika, uporabovnika sa visinama najamnine, zakupnine i naknade za uporabu, za sve poslovne zgrade, zemljišta, javne površine, poslovne prostore i stanove na području Grada, kao i izdavanje podatka iz službenih evidencija,
 • utvrđivanja Listu reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam i na korištenje, priprema prijedlog Liste reda prvenstva, kao i Odluke o davanju na korištenje službenih stanova, te provodi sve postupke dodjele stanova,
 • izdavanja suglasnosti za popravak zajedničkih dijelova zgrada u suvlasništvu Grada, utvrđivanja opravdanosti ulaganja u poslovne prostore i stanove te izrada prijedloga odluke o priznavanju ulaganja, kao i pripreme prijedloga programa održavanja i rekonstrukcije objekata u kojima je Grad suvlasnik ili vlasnik,
 • kontrole korištenja nekretnina u vlasništvu Grada,
 • obračuna i naplate potraživanja u postupku praćenja provedbe realizacije ugovora kojima se raspolagalo imovinom u vlasništvu Grada, kao i provođenje postupaka i svih potrebnih radnji potrebnih za prisilnu naplatu dužnih potraživanja,
 • planiranja i pripreme poticajne stanogradnje, kao i pripreme druge izgradnje ili kupnje nekretnina za potrebe Grada,
 • sekvestracije, kao i rješavanje protupravnog posjeda, postupaka isključenja iz imovine Grada nacionalizirane imovine, utvrđivanje i rješavanje optantske imovine, te postupci utvrđivanja i rješavanje ošasne imovine,
 • pripreme prijedloga proračuna Grada te Izvješća o radu Upravnog odjela i ostalih izvješća,
 • za potrebe Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja,
 • vođenja upravnih postupaka i rješavanje u upravnim stvarima iz djelokruga rada,
 • praćenja propisa i primjena propisa iz djelokruga rada,
 • koordinacije i vođenja postupaka vezanih uz dobavu geodetskih i ostalih podloga vezanih uz djelokrug rada odsjeka,
 • osnivanja i vođenja katastra vodova, odnosno komunalnih instalacija sustava odvodnje (oborinski, fekalni i mješoviti), vodoopskrbe, opskrbe plinom, opskrbe strujom i javne rasvjete, telefon (fiksna i mobilna mreža),
 • obavljanja stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina,
 • pripreme i unošenja podatka te vođenje zbirke kupoprodajnih cijena u eNekretninama,
 • ažuriranja plana približnih vrijednosti u eNekretninama,
 • evaluacije podataka te izvodi i ažurira druge podatke nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina,
 • pripreme pregleda približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina,
 • izdavanja izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti iz eNekretnina,
 • vođenja i izlučivanje zbirke isprava,
 • dostavljanja podatka za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva,
 • stručne i administrativno-tehničke naravi za potrebe procjeniteljskog povjerenstva,
 • koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada Odsjeka.