Upravni odjeli i službe

Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu

Kontakt bez fotografije

p.o. Pročelnica

Andrea Peruško
Adresa: Forum 2
Telefon: 052/371-729
E-mail: andrea.perusko@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

  • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove zastupanja Grada iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada u svim postupcima koji se vode pred sudovima, javnim bilježnicima, upravnim i drugim tijelima,
  • poslove zaštite na radu, civilne zaštite, zaštite od požara, zaštite od prirodnih nepogoda, zaštite materijalnih i drugih dobara u slučaju katastrofe i drugih nesreća, vatrogastva,
  • poslove urbane sigurnosti i komunalne prevencije, organiziranja tjelesne i tehničke zaštite za potrebe Grada i podizanje razine opće sigurnosti ljudi i imovine na javnim površinama,
  • poslove službe spašavanja na kupalištima i plažama kojima upravlja Grad,
  • organizacijske, pravne, savjetodavne, stručno-administrativne i pomoćno-tehničke poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora,
  • stručne i druge poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno tehničke poslove organizacije i provedbe referenduma i/ili svih vrsta izbora i suradnje s nadležnim tijelima,
  • poslove koji se odnose na razvijanje suradnje građana s tijelima mjesne samouprave u provođenju planiranih i redovnih aktivnosti, te u ostvarivanju bliže suradnje s gradskim tijelima,
  • poslove redarstva,
  • poslove praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja programa i projekata vezanih za područje civilnog društva, poslove na unapređenju rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, političkih stranaka, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te ostalih udruga koje su od interesa za Grad,
  • organizacijske, pravne, savjetodavne, stručno-administrativne i pomoćno-tehničke poslove iz djelokruga rada vijeća nacionalnih manjina.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

 

Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti rada Upravnog odjela za lokalnu i mjesnu samoupravu ustrojene su slijedeće ustrojstvene jedinice: