Javni pozivi za 2024. godinu/Prijavnice/Obrasci

Rezultati Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kuklturi Grada Pula - Pola za 2024. godinu

Grad Pula-Pola, dana 23.02.2024. godine objavio je rezultate po Javnom pozivu za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2024. godinu, na kojeg je zaprimljeno sveukupno 268 prijava umjetničkih organizacija, udruga, samostalnih umjetnika te drugih fizičkih i pravnih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti u području kulture.

U okviru raspoloživih sredstava, temeljem cjelovitog uvida i stručnog vrednovanja svih pristiglih prijava programa/projekta na Javni poziv od strane Kulturnih vijeća i Povjerenstva, podržat će se 207 programa, projekata, manifestacija i aktivnosti iznosom od 664.722,20 €.Po isteku roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu, Upravni odjel za kulturu pristupio je postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva. Prijave koje su ispunile formalne uvjeta Javnog poziva upućene su na stručno vrednovanje.Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga, u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22), Odlukom o kriterijima za stručno vrednovanje programa i projekta prijavljenih na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2024. godinu, KLASA: 611-01/23-01/81, te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika, na 17 održanih sjednica provela su Kulturna vijeća i Povjerenstva Grada Pule-Pola.

Sukladno čl. 22. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22), u postupku vrednovanja podnesenih prijava na Javni poziv, Kulturna vijeća i Povjerenstva, svako u svom djelokrugu, dostavila su davatelju financijskih sredstava svoj prijedlog programa, projekata, manifestacija i aktivnosti koje predlažu za uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2024. godinu, s prijedlogom iznosa financijskih potpora u skladu s mogućnostima proračuna Grada.Na temelju prijedloga Kulturnih vijeća i Povjerenstava, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti proračuna dana 23.02.2024. godine Gradonačelnik je donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2024. godinu kojom se utvrđuje raspored sredstava na pojedine nositelje programa/projekata.Sukladno čl. 28. st. 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22) Odluka o dodjeli financijskih sredstava dostavlja se javnom objavom na mrežnoj stranici davatelja financijskih sredstava. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava. Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljena je na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola na sljedećoj poveznici:

https://www.pula.hr/hr/gradska-uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustva/zahtjeviprijavnice/

Prijavitelji kojima nisu odobrena financijska sredstva po ovom Javnom pozivu imaju mogućnost podnošenja prigovora. Prigovor se može podnijeti na natječajni postupak. Prigovor koji se ne odnosi na natječajni postupak, nadležni Odjel će odbaciti. Prigovor potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje, sa obrazloženjem, podnosi se Upravnom odjelu za kulturu u PDF formatu elektroničkom poštom na adresuPJP@PULA.HR.

Sukladno čl. 28. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi prigovor se podnosi u roku od osam dana od dana dostave Odluke o dodjeli financijskih sredstava (do 10.03.2024. godine). Dostava Odluke o dodjeli financijskih sredstava smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnoj stranici davatelja financijskih sredstava. Sukladno čl. 28., st. 5. Zakona davatelj financijskih sredstava dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora. Odluka o dodjeli financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku. Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o financiranju u pravilu najkasnije u roku od 20 dana od dana donošenja Odluke o financiranju. Ugovor o financiranju obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava, dinamika isplate odobrenih sredstava, način kontrole namjenskog korištenja sredstava, vrijeme realizacije programa/projekta te ostale obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava. Prije potpisivanja Ugovora, od prijavitelja koji ostvaruju pravo na financijsku potporu, Upravni odjel za kulturu zatražit će dostavu: revidiranog financijskog plana utroška sredstava (usklađeni troškovnik prijavljenog projekta/programa sa odobrenim iznosom), dodatnu dokumentaciju koju utvrdi nadležni Odjel.