Odsjek za provedbu ITU mehanizma

ITU mehanizam 2021-2027

DOKUMENTI

Urbano područje Pula

SRUP Pula vizija - za plakat.jpg
SRUP Pula
Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje 2021.-2027. (SRUP PULA)

1. Izrada SRUP-a Pula

2. Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)

3. Postupak vrednovanja


4. Provedbeni akti SRUP-a Pula


5. Javna rasprava

Partnersko vijeće urbanog područja Pula

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Pula