Mjesni odbor Kaštanjer

MO Kaštanjer - Kontakt

Referentica I za mjesnu samoupravu:Brigita Žufić
Adresa:Ulica Kaštanjer 8 i 10
Uredovno vrijeme:ponedjeljkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon:052/540-128
Kontakt mobitel:098/ 9837549
E-mail:kastanjer.mjesniodbor@pula.hr