5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća od 24.10.2017. godine
 3. Donošenje:
  a)Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
  b) Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  c) Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  d) Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2017. godinu
  e) Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2017. godinu
 4. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
  b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
 5. Donošenje:
  a) Zaključka o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2017. godinu
  b) Zaključka o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za period od 1.1.2018.- 31.12.2021. godine
  c) Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2018. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2018.-2020. godine
 6. Donošenje:
  a) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula na području Grada Pule za 2018. godinu
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2018. godinu
  e) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
 7. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Pule za 2018. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2019. i 2020. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu
 8. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 9. Donošenje:
  a) Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi-Budicinova 9
  b) Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – k.č.362/8 k.o. Štinjan
 10. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Pule
 11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost za osnivanje založnog prava na koncesiji
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o financiranju i kreditnoj suradnji za uređenje i izgradnju Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola
 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PULA SPORT d.o.o. Pula
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o. Pula.
 15. Donošenje Odluke o otpisu zateznih kamata na glavnicu duga (Dolinšek Snježana)
 16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Pule
 17. Donošenje Odluke o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020.
 18. Izbori za članove Savjeta mladih Grada Pule

Video materijali