3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za četvrtak, 27. srpnja 2017. godine,s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje:
a) Skraćenog zapisnika sa 1., konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća od 31.05.2017.g.
b) Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća od 08.06.2017. g.
3. Donošenje Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu ustanova:
a) Dječji vrtić Pula
b) Dječji vrtić Mali svijet
c) Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
d) Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula
e) Pučko otvoreno učilište Pula
f) Sportska zajednica Grada Pule
g) Gradska knjižnica i čitaonica Pula
h) Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
i) JU Pula Film Festival
j) Izvješća o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016. godine i na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2016. godinu
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu trgovačkih društava:
a) Castrum Pula 97 d.o.o.
b) Fratarski d.o.o.
c) Kaštijun d.o.o.
d) Luka Pula d.o.o.
e) Monte Giro d.o.o.
f) Plinara d.o.o.
g) Pragrande d.o.o.
h) Pula Herculanea d.o.o.
i) Pula Parking d.o.o.
j) Pulapromet d.o.o.
k) Pula Sport d.o.o.
l) Tržnica d.o.o.
m) Vodovod Pula d.o.o.
n) NK Istra 1961 s.d.d. Pula
5. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
6. Donošenje Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora (BRAVO d.o.o.)
7. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Zovko gradnja d.o.o. i Stanoinvest d.o.o.)
8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Mali svijet”
b) Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pula
c) Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell’infanzia “Rin Tin Tin” Pula-Pola
9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
10. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za ostvarivanje prava talijanske autohtone zajednice
11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka korekcije granice Grada Pule
12. Donošenje Odluke o otpisu zatezne kamate za dužnika Kočić Senada
13.Donošenje Zaključka o prijedlogu mrtvozornika za područje Grada Pule 

Video materijali