30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 20. siječnja 2021. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana (Circolo), Pula, Carrarina 1 sazvana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća od 10.12.2020. godine
 3. Donošenje:
  3.1. Odluke o donošenju X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
  3.2. Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 4. Donošenje:
  4.1. Odluke o donošenju IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
  4.2. Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Pula
 6. Donošenje Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2020. godini Školi za odgoj i obrazovanje-Pula
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2020. godinu
 8. Donošenje Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade
 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule-Pola u 2021. godini
 10. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.č. 6313/2 k.o. Pula
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije Vatrogasnog centra Pula i prijenosu prava građenja u korist Javne vatrogasne postrojbe Pula
 12. Donošenje:
  12.1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pula-Pola
  12.2. Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola 

Video materijali