27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za četvrtak, 30. srpnja 2020. godine, s početkom u 17,00 sat u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća od 17.06.2020. godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Pula-Pola i donošenju Plana zaštite od požara za Grad Pula-Pola
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu trgovačkih društava:
  4.1. Castrum Pula 97 d.o.o.
  4.2. Fratarski d.o.o.
  4.3. Kaštijun d.o.o.
  4.4. Luka Pula d.o.o.
  4.5. Monte Giro d.o.o.
  4.6. Plinara d.o.o.
  4.7. Pragrande d.o.o.
  4.8. Pula Herculanea d.o.o.
  4.9. Pula Parking d.o.o.
  4.10. Pulapromet d.o.o.
  4.11. Pula Sport d.o.o.
  4.12. Tržnica d.o.o.
  4.13. Vodovod Pula d.o.o.
  4.14. Nogometnog kluba Istra 1961 s.d.d. Pula
 5. Donošenje:
  5.1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  5.2. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  5.3. Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2020. godinu
  5.4. Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
 6. Donošenje:
  6.1. Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
  6.2. Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
 8. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina
 9. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa Grada Pula – Pola i t.d. AM PS BETA NEKRETINE d.o.o.
 11. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u obuhvatu prometnice - dogradnja drugog kolnika državne ceste D66 i D75 i rekonstrukcija postojeće državne ceste - dionica Veli Vrh - Pula, u korist trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o.
 12. Donošenje:
  12.1. Odluke o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. br. 1411, k.č. br. 1412/1, k.č. br. 1412/2 i k.č. br. 1418/7 sve k.o. Pula
  12.2. Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - kč.br. 915/291 k.o. Pula
  12.3. Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – kč.br. 1151/11 i kč.br. 1157/8 obje k.o. Pula
  12.4. Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – k.č. br. 2399/2 k.o. Pula
  12.5. Odluke o izmjeni Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi od 01. listopada 2012. godine
 13. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebi
 14. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Video materijali