26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 17. lipnja 2020. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje:
  2.1. Skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća od 19.02.2020. godine
  2.2. Skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća od 30.03.2020. godine
  2.3. Skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća od 15.04.2020. godine
  2.4. Skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća od 21.04.2020. godine
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnih ustanova za 2019. godinu:
  4.1. Dječji vrtić Pula
  4.2. Dječji vrtić „Mali svijet“
  4.3. Dječji vrtić–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola
  4.4. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula
  4.5. Pučko otvoreno učilište Pula
  4.6. Sportska zajednica Grada Pule
  4.7. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
  4.8. Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
  4.9. JU Pula Film Festival
  4.10. Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
 5. Donošenje:
  5.1. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  5.2. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godine
 6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu
 7. Donošenje:
  7.1. Odluke o iznosu mjesečne subvencije roditelja u sufinanciranju programa predškolskog odgoja za svibanj 2020.
  7.2. Odluke o iznosu sredstava mjesečne subvencije (voucher) dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Pule
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula
 9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti - prijenos poslovnog udjela u društvu Luka Pula d.o.o.
 10. Donošenje Odluke o dozvoli upisa prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja kredita (Turistička zajednica Grada Pule)
 11. Donošenje:
  11.1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina
  11.2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade
  11.3. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 12. Donošenje Zaključka o prijedlogu mrtvozornika za područje Grada Pula-Pola

Video materijali