17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 31. srpnja 2019. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća od 05.06.2019.
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine (tematska točka)
 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju lokacije Vatrogasnog centra Pula i prijenosu prava građenja u korist Javne vatrogasne postrojbe Pula
 5. Donošenje:
  4.1. Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana "Stari Grad Pula"
  4.2. Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
  4.3. Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 6. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 7. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“
 8. Donošenje Odluke o građenju građevine infrastrukturne namjene na lokaciji Pragrande
 9. Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - postojeće brodogradilišne luke "Tehnomont - Pula"
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu trgovačkih društava:
  9.1. Castrum Pula 97 d.o.o.
  9.2. Fratarski d.o.o.
  9.3. Kaštijun d.o.o.
  9.4. Luka Pula d.o.o.
  9.5. Monte Giro d.o.o.
  9.6. Plinara d.o.o.
  9.7. Pragrande d.o.o.
  9.8. Pula Herculanea d.o.o.
  9.9. Pula Parking d.o.o.
  9.10. Pulapromet d.o.o.
  9.11. Pula Sport d.o.o.
  9.12. Tržnica d.o.o.
  9.13. Vodovod Pula d.o.o.
  9.14. Nogometnog kluba Istra 1961 s.d.d. Pula
 11. Donošenje Odluke o prijenosu prava građenja na dijelovima k.č. 550/1, k.č. 551, k.č. 556/1, k.č. 557/2 i k.č.zgr. 3102/1 sve k.o. Pula u korist - Pula Parking d.o.o.
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima grada Pule
 13. Donošenje Odluke o komunalnom redu
 14. Donošenje:
  13.1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule – Pola
  13.2. Odluke o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru Grada Pule-Pola
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
 16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Video materijali