12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za utorak, 11. rujna 2018. godine, nakon okončanja 11. tematske sjednice Gradskog vijeća, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća od 01.08.2018. godine
  3. Donošenje Odluke o provedbi projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanje (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području grada Pule 
  4. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - k.č. 5495/4 k.o. Pula
  5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na k.č. 660/245 i k.č. 660/253, obje k.o. Pula, u korist Opće bolnice Pula
  6. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine – k.č.zgr. 3022/3, k.č. 3017/1, k.č. 3017/3, sve k.o. Pula (Ulica Sv. Felicite 6)
  7. Donošenje Odluke o visini koeficijenta boravišne pristojbe
  8. Donošenje Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama
  9. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu
  10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedloge Sporazuma o utvrđivanju uvjeta i prava i obveza za realizaciju Projekata Hidrobaza, Saccorgiana i Muzil

Video materijali