Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 06.07.2016.

Za srijedu, 06. srpnja 2016. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća od 09.05.2016. godine
 3. Donošenje Odluke o donošenju dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 4. Donošenje:
  a) Odluke o izradi V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, VI Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plan Grada Pule te stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari Grad Pula"
  b) Odluke o izradi VI Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
  c) Odluke o izradi VII Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plan Grada Pule
 5. Donošenje Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu ustanova:
  a) Dječji vrtić Pula
  b) Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
  c) Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula
  d) Pučko otvoreno učilište Pula
  e) Sportska zajednica Grada Pule
  f) Gradska knjižnica i čitaonica Pula
  g) Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
  h) JU Pula Film Festival
  i) Izvješća o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. - 31.12.2015. godine i na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2015. godinu
 6. DonošenjeZaključkaousvajanjuIzvještajaoposlovanjuza2015. godinutrgovačkihdruštava:
  a) Castrum Pula 97 d.o.o.
  b) Fratarski d.o.o.
  c) Kaštijun d.o.o.
  d) Luka Pula d.o.o.
  e) Monte Giro d.o.o.
  f) Nogometni klub Istra 1961 š.d.d. Pula
  g) Plinara d.o.o.
  h) Pragrande d.o.o.
  i) Pula Herculanea d.o.o.
  j) Pula Parking d.o.o.
  k) Pulapromet d.o.o.
  l) Pula Sport d.o.o.
  m) Tržnica d.o.o.
  n) Vodovod Pula d.o.o.
 7. Donošenje:
  a) Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića - Scuola dell"² infanzia "Rin-Tin-Tin" Pula-Pola
  b) Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića - Scuola dell"² infanzia "Rin-Tin-Tin" Pula-Pola
 8. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubicama te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 9. Donošenje:
  a) Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2016 - 2018 godine
  b) Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2016. godinu
 10. DonošenjeOdlukeoizmjenamaOdlukeoraspoređivanjusredstavazafinanciranjeaktivnostipolitičkihstranakauGradskomvijećuGradaPula-Polaza2016.godinu
 11. Donošenje:
  a) Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i druge opće akte
  b) Odluke o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Odbora za ostvarivanje prava talijanske autohtone zajednice
  c) Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje, koomunalno gospodarstvo i stambene odnose

Poziv

Zapisnik