Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 30.10.2014.

Za četvrtak, 30. listopada 2014. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća od 01.08.2014. godine
 3. Donošenje Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić Pula
 4. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule
 5. Donošenju Odluke o zahtjevu za povjeravanje poslova priznavanja prava korisnicima na naknadu za troškove ogrjeva na drva u Gradu Puli - Pola
 6. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz prethodnih razdoblja društva Pulapromet d.o.o. Pula
 8. Donošenje Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 9. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 10. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 11. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 12. Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 13. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Molo Carbone"
 14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Štinjan"
 15. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu
 16. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 17. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 18. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2014. godinu
 19. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
 20. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2014. godinu
 21. Donošenje Odluke o preoblikovanju Javne ustanove Pula Sport u društvo s ograničenom odgovornošću
 22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o osudi svakog oblika diskriminacije
 23. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji društva Fratarski d.o.o.
 24. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o prijenosu Ugovora o financiranju gradnje komunalne infrastrukture
 25. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - TGT ADRIATIK d.o.o.

Zapisnik