2009. godina

44. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U petak, 20. veljače 2009. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 44. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 43. sjednice Gradskog vijeća od 03.12.2008. godine
 3. Donošenje Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2009. godinu
 4. Donošenje Odluke o
  a) izradi Urbanističkog plana uređenja "Štinjan"
  b) izradi Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin"
  c) izradi Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
  d) o izradi Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 5. Donošenje Zaključka o ispravci grešaka u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana "Stari Grad Pula"
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje nekretninom k.č. 709/16 k.o. Pula
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programma u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sudjelovanju Proračuna Grada u cijeni koštanja programma predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača
 9. Donošenje Odluke o
  a)dodjeli Nagrade Grada Pule u 2009. godini
  b)dodjeli Grba Grada Pule u 2009. godini
  c)dodjeli Povelje Grada Pule u 2009. godini
 10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na
  a)prijedlog Statuta Osnovne škole "Monte Zaro"
  b)prijedlog Statuta Osnovne škole "Kaštanjer"
  c)prijedlog Statuta Osnovne škole "Stoja"
  d)prijedlog Statuta Osnovne škole "Veli Vrh"
  e)prijedlog Statuta Osnovne škole "Šijana"
  f)prijedlog Statuta Osnovne škole "Vidikovac"
  g)prijedlog Statuta Osnovne škole "Tone Peruška"
  h)prijedlog Statuta Osnovne škole-Scuola elementare "GiuseppinaMartinuzzi"
  i)prijedlog Statuta Osnovne škole "Veruda"
  j)prijedlog Statuta Osnovne škole "Centar"
  k)prijedlog Statuta Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
 11. Donošenje Rješenja:
  a) o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Monte Zaro"
  b) o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Giuseppina Martinuzzi"
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za drugo polugodište 2008. godine