Gradska uprava

Gradonačelnik Grada Pule

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupa Grad Pulu. Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Gradonačelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada propisane Statutom Grada i sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti (prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita okoliša te ostale djelatnosti).

Gradonačelnik

dr. sc. Filip Zoričić, prof.
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-710
E-mail: filip.zoricic@pula.hr