Gradonačelnik

Ovlasti gradonačelnika

Gradonačelnik zastupa Grad Pulu i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Puli.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
Mandat Gradonačelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

 • utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
 • donosi opće i pojedinačne akte iz svog djelokruga,
 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada Pule i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Pule u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Pule čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada Pule,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Pule,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjavanje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Pule i ustanova čiji je osnivač Grad Pula do iznosa koji ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odluka donosi, odnosno do iznosa od 1.000.000 kuna,
 • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrola te unutarnja revizija) u Gradu Pula,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Pule,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • osniva, imenuje i razrješava radna tijela Gradonačelnika,
 • imenuje i razrješava predstavnike Grada Pule u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od interesa za Grad Pulu čiji je osnivač Grad Pula odnosno koje su u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Pule, koju odluku je dužan objaviti u prvom broju službenog glasila Grada Pule koji slijedi nakon donošenja odluke,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pule,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba Pule,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada Pule u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.