Za građanstvo

Osobe s posebnim potrebama

U okviru Saveza udruga invalida kao članice, u Gradu Puli funkcioniraju slijedeće udruge, koje okupljaju svoje članove i to:

Sredstva za rad ovih udruga dodjeljuju se Savezu udruga osoba s invalidnošću te se potom raspoređuju između članica. Osnovni zadatak navedenih udruga je briga o njihovim članovima, promicanje njihovih prava i interesa. Udruge u sklopu Saveza okupljaju 2284 članova, od kojih gotovo polovica ima prebivalište u Puli.

U Savezu udruga zaposlene su dvije djelatnice - tajnica Saveza i financijska službenica koja vodi financijsko poslovanje za sve članice. Po jedan djelatnik zaposlen je u Udruzi slijepih, Udruzi gluhih, Udruzi mentalno retardiranih osoba i u Udruzi invalida rada. Na pola radnog vremena zaposleni su djelatnici u Društvu distrofičara i Dijabetičkoj udruzi. Polovica sredstava za njihove plaće osigurana je u proračunu Grada Pule, a druga polovica u ostalim jedinicama lokalne samouprave. Zbog adekvatnije brige o članovima planiraju se sredstva za zapošljavanje stručne osobe u Udruzi distrofičara i u Dijabetičkoj udruzi, u svakoj na dva sata dnevno.

Navedene udruge koriste se prostorima u vlasništvu Grada Pule.

DSC_1436_01.jpg
Osobe s posebnim potrebama