Osobe s posebnim potrebama

Zaštita osoba s invaliditetom

Savez udruga invalida

U okviru Saveza udruga invalida kao članice, u Gradu Puli funkcioniraju slijedeće udruge, koje okupljaju svoje članove i to:

Red. br.UdrugaBroj članova (IŽ)Broj članova (Pula)
1.Udruga slijepih Istarske županije327112
2.Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije194133
3.Udruga za pomoć mentalno retardiranim osobama592142
4.Udruga civilnih invalida rata11443
5.Društvo distrofičara9837
6.Udruga invalida rata601451
7.Dijabetička udruga358192
UKUPNO22841110
Sredstva za rad navedenih udruga dodjeljuju se Savezu udruga osoba s invalidnošću te se potom raspoređuju između članica. Osnovni zadatak navedenih udruga je briga o njihovim članovima, promicanje njihovih prava i interesa. Sve udruge u sklopu Saveza djeluju na području Istarske županije i okupljaju 2284 članova, od kojih gotovo polovica ima prebivalište u Puli.

Udruge se aktivno uključuju u rješavanje socijalno-zdravstvenih i drugih potreba svojih članova u čemu surađuju sa drugim mjerodavnim službama i institucijama. Izraziti problem je zapošljavanje osoba s invalidnošću, čemu će se udruge i ubuduće posvetiti i time pomoći u zapošljavanju svojih članova.

U Savezu udruga zaposlene su dvije djelatnice - tajnica i financijska službenica koja vodi financijsko poslovanje za sve članice. Po jedan djelatnik zaposlen je u Udruzi slijepih, Udruzi gluhih, Udruzi mentalno retardiranih osoba i u Udruzi invalida rada, a na pola radnog vremena zaposleni su djelatnici u Društvu distrofičara i Dijabetičkoj udruzi. Polovica sredstava za njihove plaće osigurana je u proračunu Grada Pule, a druga polovica u ostalim jedinicama lokalne samouprave. Zbog adekvatnije brige o članovima planiraju se sredstva za zapošljavanje stručne osobe u Udruzi distrofičara i u Dijabetičkoj udruzi, u svakoj na dva sata dnevno.

Društvo osoba s tjelesnom invalidnošću PuleDruštvo djeluje izvan Saveza, na Puljštini, i broji ukupno 437 članova, od kojih su 321 osobe s prebivalištem u Puli.

Aktivnost Društva usmjerena je na unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije i zaštite osoba s tjelesnom invalidnošću te njihovu što potpuniju društvenu afirmaciju i resocijalizaciju. Također se planira praćenje i predlaganje izmjena i dopuna propisa u korist osoba s tjelesnom invalidnošću i pružanje pomoći u ostvarivanju zakonskih prava. Nadalje, kontinuirano će se voditi briga o uklanjanju arhitektonskih barijera koje članovima predstavljaju značajan problem u svakodnevnom životu. Radi kvalitetnije provedbe programa, Društvo ima zaposlena dva djelatnika.

Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvojuOkuplja ukupno 500 članova. Iz Pule je 202 članova, od kojih su 66 osobe s invalidnošću. Osnovni cilj programa udruge je rehabilitacija, socijalizacija i zbrinjavanje osoba s posebnim potrebama. Udruga se uključuje u rješavanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, iz područja socijalne skrbi, stanovanja, školovanja i drugih pitanja za svoje članove. Također vodi računa o uključivanju članova u aktivnosti dnevnih centara.

Udruga cerebralne paralizeBudući da Udruga invalida cerebralne i dječje paralize nije okupljala sve osobe s ovim oboljenjem, rodila se inicijativa za osnivanjem Udruge cerebralne paralize. Djelatnost udruge je okupljanje i pomaganje osobama s cerebralnom paralizom i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju prava radi poboljšanja kvalitete življenja. Kroz suradnju s institucijama, naročito s Domom za osobe sa cerebralnom paralizom, nastojat će se ostvariti kvalitetniji status članova i povećati osjetljivost javnosti za njihove specifične potrebe.

Centar za inkluziju i podrškuUdruga je osnovana 2005. godine radi unapređenja kvalitete življenja marginaliziranih društvenih skupina koje se nalaze u nepovoljnom društvenom položaju. Programom Centar podrške u zajednici,koji obuhvaća dnevno druženje, organizaciju slobodnog vremena, psihosocijalnu rehabilitaciju, inkluziju, podršku i sl., doprinosi kvaliteti života svojih korisnika. Korisnici programa prvenstveno su osobe s mentalnom retardacijom.