6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 06. listopada 2021. godine, s početkom u 17,00 sati  „Dvorani Pula“ u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma, Pula, Preradovićeva br. 1 (nova zgrada), sazvana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća od 22.09.2021. godine
 3. Donošenje:
  3.1. I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  3.2. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  3.3. Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2021. godinu
  3.4.Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 5. Donošenje:
  5.1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
  5.2. Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
 6. Donošenje:
  6.1. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.
  6.2. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.
 7. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Mali svijet” Pula
 8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju osnovnih programskih i financijskih okvira Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2023. - 2026. godine
 9. Donošenje Odluke o razrješenju (Davor Baljak) i imenovanju (Frane Milat) člana Odbora za razvoj

Video materijali