22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 19. veljače 2020. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje:
  2.1. Skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća od 04.12.2019.
  2.2. Skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća od 12.12.2019.
 3. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Pule 2020.-2022.
 4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine
 5. Donošenje:
  5.1. Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2020. godinu (Mladen Pucarić)
  5.2. Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2020. godini (Dominik Družeta)
  5.3. Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2020. godinu (OKUD „Istra“)
 6. Donošenje Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2019. godini Osnovnoj školi Stoja
 7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta:
  7.1. Osnovne škole Centar Pula
  7.2. Osnovne škole Kaštanjer Pula
  7.3. Osnovne škole Monte Zaro Pula
  7.4. Osnovne škole Stoja Pula
  7.5. Osnovne škole Šijana Pula
  7.6. Osnovne škole Tone Peruško Pula
  7.7. Osnovne škole Veli Vrh Pula
  7.8. Osnovne škole Veruda Pula
  7.9. Osnovne škole Vidikovac Pula
  7.10. Osnovne škole – Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola
  7.11. Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
 8. Donošenje Odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 9. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“
 10. Donošenje:
  10.1. Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području grada Pule u 2019. godini
  10.2. Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području grada Pule
 11. Donošenje:
  11.1. Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Pula-Pola
  11.2. Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola
 12. Donošenje:
  12.1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
  12.2. Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula

Video materijali