20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 04. prosinca 2019. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1 sazvana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća od 26.09.2019.
 3. Donošenje:
  3.1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  3.2  II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  3.3. Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2019. godinu
  3.4. Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
 4. Donošenje:
  4.1. Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
  4.2. Odluke o dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2019. godinu
 6. Donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. Pula
 7. Donošenje:
  7.1. Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2019. godinu
  7.2. Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2020. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2020.-2022. godine
 8. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2020. godinu
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
 11. Donošenje:
  11.1. Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula na području Grada Pula-Pola
  11.2. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  11.3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  11.4. Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2020. godinu
  11.5. Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
 12. Donošenje:
  12.1. Proračuna Grada Pule za 2020. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2021. i 2022. godinu
  12.2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
 13. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2020. godinu

Video materijali