22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 16. lipnja 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održati će se 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći

 D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća od 23.03.2011. godine
3.     Donošenje Zaključka  o usvajanju Izvještaja o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2010. godinu
4.      Donošenje Zaključka  o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Film Festival za 2010. godinu
5.     Donošenje Zaključka  o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za 2010. godinu
6.       Donošenje Zaključka  o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove "Dječji vrtići" Pula za 2010. godinu
7.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove - Istituzione prescolare "Rin Tin Tin" Grad Pula - Città  di Pola za 2010. godinu
8.      Donošenje Zaključka  o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2010. godinu
9.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Saveza sportova Grada Pule za 2010. godinu
10.  Donošenje Zaključka  o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2010. godinu
11.  Donošenje Zaključka  o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zajednice tehničke kulture Pula za 2010. godinu
12.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Pulu za 2010. godinu
13.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunlane infrastrukture za 2010. godinu
14.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
15.  Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
16.  Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2010. godinu
17.  Donošenje Odluke o osnivanju i prijenosu prava građenja na k.č. 1858/5 k.o. Pula u korist PU-IP Rin Tin Tin
18.  Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
19.  Donošenje:
a)      Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
b)      Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti
20.    Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu
21.    Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u obuhvatu rekonstrukcije državne ceste D66 u korist "Hrvatske ceste" d.o.o.
22.    Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinosa
23.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
24.    Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog:
a)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
b)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer
c)      Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje