Obavijesti

07/10/2020

EU projekt "Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli"

EU projekt "Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli"

(Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.13.0001.)

 

EU Projekt „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“ima za svrhu sanaciju odlagališta na području Grada Pule, a provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike,  oznake poziva KK.06.3.1.13., financiranog iz Kohezijskog fonda.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je sredinom ožujka 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Referentni broj: KK.06.3.1.13.0001, između Grada Pule kao Korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2).

Vrijednost projekta:

 • ukupna vrijednost projekta 28.745.466,08 kn,
 • ukupni prihvatljivi troškovi 28.045.512,08 kn,
 • bespovratna sredstva 23.838.685,26 kn(85% ukupno prihvatljivih troškova projekta)
 • sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2.804.551,20 kn(10% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

 

Elementi Projekta sadrže slijedeće aktivnosti:

 • izvođenje radova na sanaciji odlagališta, ishođena uporabna dozvola,
 • usluga vođenja projekta
 • usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova,
 • usluga projektantskog nadzora,
 • promidžba i vidljivost projekta,
 • usluga tehničke pomoći u provedbi projkta.

 

Provođenjem projekta Sanacije odlagališta Kaštijun u Puli, sanira se odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unapređenja okolišta na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno ekonomske koristiti te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađanja zraka i utjecaja na klimatske promjene. Provedba projekta u skladu je s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji te pridonosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Svrha projekta „Sanacije odlagališta Kaštijun u Puli“ je sanacija odlagališta na području Grada Pule čime će se:

 • pridonijeti sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje
 • zaštiti podzemne i površinske vode
 • smanjiti emisiju stakleničkih plinova
 • zaštiti i očuvati prirodni okoliš
 • smanjiti rizik od otpada i poboljšati učinkovitost upravljanja resursima
 • doprinijeti ispunjenju pokazatelja za investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša, kao i Specifičnog cilja 6i1 kojim se doprinosi ispunjenju pravne stečevine na temelju obaveza iz Direktive 1999/31 o odlagalištima otpada.
 • doprinijeti ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. Godine

Predmet ovog projekta je Sanacija odlagališta otpada „Kaštijun“ u Puli na k.č. 3337/3 K.O. Pula. Lokacija odlagališta otpada „Kaštijun“ nalazi se u priobalnom području, na području Grada Pule, cca 5 km južno od naselja Pule, cca 2 km sjeveroistočno od Banjola, te cca 4 km sjeverozapadno od Medulina. Smješteno na k.č. 3337/3 K.O. Pula, odlagalište je ukupne površine cca 8 ha, dok je tijelo odlagališta površine cca 5,5 ha  - 55.000 m2.

Na predviđenoj lokaciji otpad se odlaže preko 50 godina, a okoliš je obrastao travom i niskim raslinjem. Lokacija se nalazi na uzvisini u priobalnom ravničarskom prostoru, sa prevladavajućim poljoprivrednim zemljištem u okolini. Cijeli prostor odlagališta ograđen je ogradom visine 2 m, a u odlagalište se ulazi kroz glavna vrata.

Na predmetnoj lokaciji otpad se odlaže od 1967. godine i to miješani komunalni i neopasni proizvodni otpad. Od 1967. do 2018. godine na odlagalištu otpada “Kaštijun” ukupno je odloženo 1.312.608 tona komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada.

Na odlagalištu se odlaganje otpada ne vrši od kraja 2018. godine.

Sanacijom i zatvaranjem odlagališta neće doći do promjena u prostoru. Postojeći prostor je u skladu s namjenom prostora prema prostorno - planskoj dokumentaciji, a zatvaranjem odlagališta postat će zelena površina.           

Prema projektnoj dokumentaciji tehnologija rada na saniranju i zatvaranju odlagališta Kaštijun obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- formiranje tijela postojećeg odlagališta preslagivanjem dijela odloženog otpada;

- izgradnja obodnog kanala za skupljanje oborinskih voda;

- izvedba završnog pokrovnog sustava na formiranom tijelu odlagališta;

- izvedba sustava otplinjavanja odlagališta sa izgradnjom plinsko-crpne stanice;

- krajobrazno uređenje zone odlagališta otpada;

-  retencijski bazen za skupljanje oborinskih voda;

-  izgradnja upojnih građevina

- izgradnja servisne makadamske prometnice odlagališta otpada.

 

Nakon završetka radova sanacije površina odloženog otpada preko koje će se ugraditi prekrivni brtveni sustav iznosit će oko 55.000 m2 (tj. 5,5 ha). Također nakon završetka projekta, odnosno nakon ishođenja uporabne dozvole te u sljedećih 30 godina provodit će se program praćenja stanja okoliša (monitoring) i to:

 • Kontrolom meteoroloških parametara na odlagalištu
 • Kontrolom emisije tvari u zrak iz odlagališta
 • Kontrolom oborinskih voda
 • Kontrolom slijeganja razine tijela odlagališta

Projekt će izravno doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova te kroz sprečavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, smanjenju rizika od otpada i poboljšanju učinkovitog upravljanja resursima.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na: www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba za informacije o provođenju projekta:

Igor Bukarica, e-mail: igor.bukarica@pula.hr, tel. 052/371-865.