Natječaji i nadmetanja

05/07/2024

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području Grada Pula - Pola

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području Grada Pula - Pola (KLASA: 372-01/24-01/138, URBROJ: 2163-7-04-05-02-0366-24-2), (u daljnjem tekstu: Odluka), Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pula - Pola raspisuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti 
na području Grada Pula - Pola

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je poticanje energetske učinkovitosti dodjelom sredstava za neposredno sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području Grada Pula - Pola:

 1. kupnja novih kućanskih uređaja najviših energetskih razreda, i to isključivo kako je navedeno:

1.za uređaje novih energetskih oznaka[1]:

 • perilice rublja: energetskog razreda A,
 • perilice posuđa: energetskih razreda A, Bili C,
 • hladnjaci: energetskih razreda A, B, C,Di E,
 • hladnjaci sa zamrzivačem: energetskih razreda A, B,Ci D,
 • zamrzivači: energetskih razreda A, B, C,Di E,

ukoliko Korisnik kupi jedan od gore navedenih kućanskih uređaja, a koji je i dalje označen starom klasifikacijskom oznakom energetskog razreda A+++ isti će se smatrati prihvatljivim za sufinanciranje;

2.za uređaje starih energetskih oznaka:

 • sušilice rublja: energetskog razreda A+++,
 • klimatizacijski uređaji: energetskih razreda A+++, A+++/A+++, A+++/A++i A++/A+++

neovisno o dimenzijama, veličini ključne tehničke karakteristike uređaja (korisni volumen za hlađenje/zamrzavanje, kapacitet) ili izvedbi uređaja (samostojeći ili ugradbeni), (u daljnjem tekstu: kućanski uređaji).

 1. kupnja novih električnih vozilakako slijedi:
 • električni bicikl, što podrazumijeva vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22);
 • moped, što podrazumijeva vozilo kategorije L1: motorna vozila s 2 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤ 4kW i brzine ≤ 50 km/h, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“ broj 85/16, 24/17, 70/19, 60/20);
 • motocikl, što podrazumijeva vozilo kategorije L3: motorna vozila s 2 kotača (motocikli), radnog obujma motora > 50 cm3 ili brzine > 50 km/h, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“ broj 85/16, 24/17, 70/19, 60/20).

Vozila kategorije L1 i L3 čija se kupnja potiče su isključivo vozila koja u trenutku prodaje u Republici Hrvatskoj nisu bila registrirana, te koja trebaju biti homologirana za cestovni promet u Republici Hrvatskoj.

 1. usluga izrade Glavnog projekta za solarnu elektranu u mrežnom radu za obiteljske  kućekoji sadržava proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 s odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja, ukoliko su isti potrebni.
 2. kupnja novihfotonaponskih sunčanih modula potrebnih za izradu solarne elektrane na obiteljskoj kući.
 1. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na sredstva sukladno ovom Javnom pozivu može ostvariti Korisnik koji je punoljetna fizička osoba (građanin, građanka) s prebivalištem u Hrvatskoj koja je podnijela zahtjev na Javni poziv za dostavu prijava za neposredno sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule, koji je pravovremen i potpun, pozitivno ocjenjen od strane Grada, a sukladno čemu su ujedno ispunjeni uvjeti za isplatu neposrednog sufinanciranja.

 1. SREDSTVA GRADA PULE

Grad će provođenje mjera energetske učinkovitosti sufinancirati u iznosu od:

 • 100,00 eura po pojedinom kućanskom uređaju,
 • 340,00 eura po pojedinom električnom vozilu,
 • maksimalno 400,00 eura, ali ne više od 30 % za uslugu izrade Glavnog projekta za solarnu elektranu u mrežnom radu za obiteljsku kuću,
 • maksimalno 1.350,00 eura, ali ne više od 35 % za nabavu novih fotonaponskih sunčanih modula potrebnih za izradu solarne elektrane na obiteljskoj kući.

Proračunska sredstva za provedbu mjera na godišnjoj razini raspoređuju se po slijedećem rasteru:

 • 60 % sredstava osigurava se za provedbu  sufinanciranja novih fotonaponskih sunčanih modula potrebnih za izradu solarnih elektrana na obiteljskim kućama i usluge izrade Glavnih projekata solarnih elektrana u mrežnom radu za obiteljske kuće,
 • 40 % sredstava osigurava se za sufinanciranje kupnje kućanskih uređaja i električnih vozila.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava u 2024. godini za provođenje ovih mjera iznosi 33.300,00 eura.

 1. OPRAVDANI TROŠKOVI

Opravdanim troškom smatra se:

 • iznos iskazan na računu za nabavu kućanskog uređaja prihvatljivog za sufinanciranje,
 • iznos iskazan na računu za nabavu električnog vozila prihvatljivog za sufinanciranje,
 • iznos iskazan na računu za projektantske usluge za izradu glavnog projekta za solarnu elektranu na obiteljskoj kući,
 • iznos iskazan na računu za nabavu fotonaponskih sunčanih modula potrebnih za izradu solarne elektrane na obiteljskoj kući.

Sva roba/ usluga za koju se traži sufinanciranje mora biti kupljena unutar granica RH odnosno kupnja/ nabava mora biti ostvarena kod poslovnih subjekata koji su registrirani u RH. Kupnja/nabava robe/usluge dokazuje se prodajnim računom dobavljača s datumom iz godine objave javnog poziva ili one koja prethodi istom.

 1. POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA

Obavezan sadržaj prijave:

 1. za nabavu kućanskih uređaja pravo na prijavu ima isključivokorisnik s prebivalištem na području Grada Pula - Pola koji dostavi:
 • ispunjen obrazac Zahtjeva s vlastoručno potpisanom Izjavom o prihvaćanju uvjeta zajedničkog financiranja sukladno odredbama Odluke i propozicijama Javnog poziva,
 • dokaz o prebivalištu (potvrda o prebivalištu izdana od MUP-a (pribavljena fizički ili elektronski) ili preslika osobne iskaznice/putovnice),
 • dokument kojim se dokazuje IBAN podnositelja zahtjeva (pisana potvrda banke o IBAN- u (pribavljena fizički ili elektronski)),
 • prodajni račun kojim se dokazuje kupnja kućanskog uređaja prihvatljivog za sufinanciranje – preslika, iz koje je vidljiv model i vrsta uređaja,
 • dokaz o energetskom razredu (garantni list kućanskog uređaja iz kojeg je vidljiv model i vrsta uređaja (potvrđen od strane prodavatelja - preslika) ili preslika energetske naljepnice kućanskog uređaja.
 1. za nabavu električnih vozila pravo na prijavu ima isključivokorisnik s prebivalištem na području Grada Pula - Pola koji dostavi:
 • ispunjen obrazac Zahtjeva s vlastoručno potpisanom Izjavom o prihvaćanju uvjeta zajedničkog financiranja sukladno odredbama Odluke i propozicijama Javnog poziva,
 • dokaz o prebivalištu (potvrda o prebivalištu izdana od MUP-a (pribavljena fizički ili elektronski) ili preslika osobne iskaznice/putovnice),
 • dokument kojim se dokazuje IBAN podnositelja zahtjeva (pisana potvrda banke o IBAN- u (pribavljena fizički ili elektronski)),
 • prodajni račun kojim se dokazuje kupnja električnog vozila – preslika,
 • za električni bicikl potrebno je dostaviti dokaz iz kojeg je jasno razvidno da se radi o električnom biciklu koji je opremljen pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW, ukoliko isto nije navedeno na prodajnom računu kao dokaz može poslužiti i specifikacija kupljenog proizvoda,
 • za električna vozila iz kategorija L1 i L3 potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole kojom se dokazuje kategorizacija vozila kao i vlasništvo nad vozilom.
 1. za uslugu izrade glavnog projekta za solarnu elektranu na obiteljskoj kući pravo na prijavu ima isključivokorisnik s vlasništvom ili suvlasništvom nad nekretninom smještenom na području Grada Pula - Pola koji dostavi:
 • ispunjen obrazac Zahtjeva s vlastoručno potpisanom Izjavom o prihvaćanju uvjeta zajedničkog financiranja sukladno odredbama Odluke i propozicijama Javnog poziva,
 • dokaz o prebivalištu (potvrda o prebivalištu izdana od MUP-a (pribavljenu fizički ili elektronski) ili preslika osobne iskaznice / putovnice),
 • dokument kojim se dokazuje IBAN podnositelja zahtjeva (pisana potvrda banke o IBAN- u (pribavljena fizički ili elektronski)),
 • račun kojim se dokazuje izvršena usluga izrade glavnog projekta za solarnu elektranu na predmetnoj obiteljskoj kući,
 • zemljišno-knjižni izvadak za obiteljsku kuću za koju se izrađuje glavni projekt kojim se dokazuje da je korisnik njen vlasnik/vlasnica, suvlasnik/suvlasnica,
 • dokaz da je predmetna građevina postojeća u smislu odredbi važećih zakona,
 • presliku izrađene projektne dokumentacije za koju se traži sufinanciranje ili elektronsku verziju iste,
 • dokaz o podmirenju troškova prema operatoru distribucijskog sustava, vezanih za opremanje obračunskog mjernog mjesta te za priključenje elektrane na postojeću instalaciju kupca kategorije kućanstvo,
 • Izjavu suvlasnika obiteljske kuće kojom se potvrđuje suglasnost na podnošenje Zahtjeva za sufinanciranje i kojom se daje suglasnost za isplatu sredstava na IBAN podnositelja Zahtjeva.
 1. za kupnju fotonaponskih sunčanih modula potrebnih za izradu solarne elektrane na obiteljskoj kući pravo na prijavu ima isključivokorisnik s vlasništvom ili suvlasništvom nad nekretninom smještenom na području Grada Pula - Pola koji dostavi:
 • ispunjen obrazac Zahtjeva s vlastoručno potpisanom Izjavom o prihvaćanju uvjeta zajedničkog financiranja sukladno odredbama  Odluke i propozicijama Javnog poziva,
 • dokaz o prebivalištu (potvrda o prebivalištu izdana od MUP-a (pribavljena fizički ili elektronski) ili preslika osobne iskaznice / putovnice),
 • dokument kojim se dokazuje IBAN podnositelja zahtjeva (pisana potvrda banke o IBAN- u (pribavljena fizički ili elektronski)),
 • prodajni račun kojim se dokazuje kupnja fotonaponskih sunčanih modula,
 • zemljišno-knjižni izvadak za obiteljsku kuću na koju se postavljaju kupljeni fotonaponski sunčani moduli, kojim se dokazuje da je korisnik njen vlasnik/vlasnica, suvlasnik/suvlasnica te da se obiteljska kuća nalazi na području grada Pule;
 • fotodokumentaciju iz koje je razvidno stanje prije i poslije postavljanja fotonaponskih sunčanih modula na krov obiteljske kuće,
 • dokaz o podmirenju troškova prema operatoru distribucijskog sustava, vezanih za opremanje obračunskog mjernog mjesta te za priključenje elektrane na postojeću instalaciju kupca kategorije kućanstvo,
 • Izjavu suvlasnika obiteljske kuće kojom se potvrđuje suglasnost na podnošenje Zahtjeva za sufinanciranje i kojom se daje suglasnost za isplatu sredstava na IBAN podnositelja Zahtjeva.

Korisnik može dostaviti najviše jedan zahtjev za svaku pojedinu mjeru za koje zadovoljava propisane uvjete, odnosno može ostvariti sufinanciranje za četiri različite mjere u jednoj godini.

Grad neće razmatrati zahtjeve:

 • koji ne sadrže svu propisanu dokumentaciju za mjeru za koju se traži sufinanciranje,
 • koji ne udovoljavaju ostalim uvjetima po Javnom pozivu,
 • koji se odnose na nekretninu za koju je nekom od suvlasnika, već isplaćeno sufinanciranje izrade dokumentacije za solarnu elektranu ili fotonaponske sunčane module.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva,  a traje do zatvaranja istog. Sredstva će se dodjeljivat do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te se sukladno s time zatvara Javni poziv u godini objave istog.

Zahtjevi se dostavljaju:

 • poštom na adresu: Grad Pula - Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Forum 2, 52100 Pula,
 • ili osobno putem pisarnice Grada u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, adresom podnositelja zahtjeva i naznakom mjera za koju se traži sufinanciranje („Kućanski uređaji“, „Električna vozila“, „Glavni projekt“ odnosno „Fotonaponski sunčani moduli“).

Dostavljena dokumentacija ostaje u arhivi Grada bez obveze povrata ili umnožavanja iste od strane Grada.

Obrada i realizacija zahtjeva

Grad će pravovremeno dostavljene zahtjeve otvarati prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva u urudžbeni zapisnik Grada, te će prema istom redoslijedu obrađivati zaprimljene zahtjeve koji su dostavljeni u skladu sa svim uvjetima Javnog poziva i sadrže svu obveznu dokumentaciju.

Grad će na svojoj službenoj web stranici do 15-og u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec, objavljivati listu s šiframa korisnika kojima je odobreno sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti. Šifru korisnika sačinjavaju početna slova imena i prezimena te zadnje 4 znamenke OIB-a.

Isplata sredstava

Sredstava će se isplaćivati na IBAN račun Korisnika najkasnije u roku od 15 dana od objave liste sa šiframa Korisnika kojima je odobreno sufinanciranje na službenoj web stranici. Sredstva će se isplaćivati u cijelosti ukoliko se utvrdi da korisnik nema prethodna dugovanja prema Gradu. Ukoliko se utvrdi postojanje prethodnog dugovanja iznos sufinanciranja će se prebijati do visine postojećeg dugovanja.

 1. OSTALE INFORMACIJE

Uvid u tekst Javnog poziva, kao i informiranje o istom, omogućeno je u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjeku za zelene politike, ponedjeljkom i petkom od 8:00-11:00 sati, srijedom od 12:30-15:30 sati ili telefonom na broj 052/371-828 i 052/371-742.


[1]Nove energetske oznake uvedene su u ožujku 2021. godine sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o energetskoj učinkovitosti NN 41/2021