110. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 109. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u rujnu 2008. godine
3.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec rujan 2008. godine
4.Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec rujan 2008. godine
5.Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godine (financiranje Projekta brandiranja grada Pule)
6.Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe i prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Berdar Marino
7.Donošenje Odluke o imenovanju članova Pregovaračkog tima, predstavnika poslodavca radi kolektivnog pregovaranja u ustanovama kulture Grada Pule

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Odluke o prihvaćanju suorganizacije 21. Svjetskog prvenstva u rukometu za muške, Hrvatska 2009.
•Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova uređenja dječjeg igrališta u MO Sisplac - Sv. Polikarp - Ulica Sisplac između br. 9 i 29
•Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije biciklističkih prometnica Grada Pule
•Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o najmu stana