104. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED :

1.Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Ulica Valovine br. 20, u Puli
2.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Ljiljana Pahljina i dr.
3.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Kapov Gordana
4.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Sponza Dario
5.Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Maria-Ivana i Antona Macuke
6.Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom - Bešić Katarina
7.Donošenje Odluke o davanju u najam stana - Gušani Adem
8.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti zakupniku Splendid - Pula d.o.o. za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Trg Prvog svibnja br. 5 i Narodni trg br. 1
9.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti uporabovniku Pula Herculanea d.o.o.za ulaganja - izvođenje radova dijela adaptacije, u poslovni prostor u Puli, Zagrebačka br. 27

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbe pitkom vodom
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Puli
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule za 2008. godinu
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2008. godinu

•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2008. godinu
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjel za kulturu Grada Pule za 2008. godinu
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2008. godine
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini za Grad Pulu
•Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 103. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule